Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madlay777uw/ftp/_wizytowka_/public/edu_eu/templates/dd_hairsalon_111/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

ippf3

tutaj można pobrać plik deklaracji

 

 

DEKLARACJA PRAW SEKSUALNYCH IPPF


podstawa ideologiczna

permisywnej edukacji seksualnej typu B

 w STANDARDACH WHO

 

W 2009 roku International Planned Parenthood Federation wydała dokument, którego celem jest wypromowanie tzw. "praw seksualnych" jako praw człowieka oraz zmian państwowych prawa w tym zakresie.

Ten 29 stronicowy dokument składa się z trzech części:

- preambuły, która zakreśla koncepcję praw seksualnych jako praw człowieka

- siedmiu podstawowych zasad, które są szkieletem tej deklaracji

- ostateczną konkluzję zatytułowaną "Prawa seksualne jako prawa człowieka w odniesieniu do seksualności", czyli dziesięć praw, które bezpośrednio wynikają z siedmiu przyjętych zasad.

 

Preambuła dokumentu:

Dokument zaczyna się słowami "prawa seksualne są elementem praw człowieka, rozwijającymi szereg uprawnień związanych z seksualnością, które przyczyniają się do wolności, równości i godności wszystkich ludzi.
Słowo rozwijać oznacza ewoluować w kierunku dokonania zmiany. Prawa seksualne mają zatem podlegać progresywnym zmianom, przesuwać granice "norm". Mowa jest też w preambule o międzynarodowych umowach, których treścią ma być między innymi Deklaracja Praw Seksualnych IPPF. IPPF powołuje się w dokumencie na Konwencję Praw Dziecka. Deklaracja IPPF nie została do dziś włączona do zestawu Praw Człowieka.


http://www.pch24.pl/rada-bezpieczenstwa-onz-przeciwko-prawu-do-aborcji,16176,i.html
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/rozlam_w_onz_w_sprawie_praw_czlowieka_rosyjski_projekt_rezolucji_244515.html

 

 

 

Oto kilka artykułów Deklaracji:


Art. 1 § 4  IPPF dąży do uniezależnienia dzieci od moralnego przewodnictwa rodziców utrzymując, że  prawo dziecka do osiągania seksualnej przyjemności wzrasta proporcjonalnie do jego  "zdolności";
Art 3 § 5  stanowi, że żadna kobieta nie powinna być skazana na macierzyństwo, jako konsekwencji korzystania ze swojej seksualności;
§ 13  chroni seksualnych przestępców przed ekstradycją z powodu popełnienia przestępstwa na tle seksualnym.
Art. 4  broni wszystkich osób przed ujawnieniem  historii ich przestępstw seksualnych, partnerów seksualnych  oraz seksualnych preferencji. Artykuł ten ilustruje trzecią zasadę antydyskryminacji;
Trzecia zasada niedyskryminacji zabrania jakiegokolwiek wykluczenia bądź restrykcji z powodu  przestępstw seksualnych, prawdziwych bądź zarzucanych, które skutkowałyby osłabieniem lub anulowaniem podstawowych wolności i praw w politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym, cywilnym, lub innym zakresie (innymi słowy, przestępca seksualny, powinien mieć możliwość zachowania prawa np. do pracy z małoletnimi).
Art. 5 § 9  żadnej osobie nie powinno się odmówić dokumentów określających jego/jej gender lub płeć odzwierciedlającą zdefiniowaną przez nią gender identity, włączając w to, ale nie ograniczając do, certyfikatów narodzin, paszportów czy elektronicznych zapisów;
Gdy więc jakiś pan zadecyduje, że już nie jest mężczyzną i wejdzie w posiadanie zmienionego aktu urodzenia, gdy wejdzie do damskiej toalety bez zapowiedzi, to wyproszenie go byłoby naruszeniem jego praw.
Art.6  określa prawa do wyrażania swojej seksualności;
Wszystkie osoby mają prawo praktykować wolność myślenia, opinii i eksperesji dotyczącej wyobrażeń na temat seksualności, orientacji seksualnej, gender identity, oraz praw seksualnych, bez represji bądź ograniczeń bazujących na dominujących kulturowych przekonaniach, czy ideologii politycznej, czy dyskrminacyjnych regulacjach porządku publicznego, publicznej moralności, zdrowia publicznego, czy ochrony publicznej.
To znaczy, że publiczna nagość czy nawet publiczne akty seksu znacznie wykraczające poza granice trzymania się za ręce i całowania, miałaby być prawem.
Art. 8  wymusza seksualną indoktrynację dzieci, przez odebranie rodzicom prawa do wychowywania dzieci według własnych przekonań;
Art. 10  ogranicza prawo wolności słowa organizacjom non-profit oraz instytucjom religijnym, w odniesieniu do moralności natury seksualnej. W szczególności wzywa do stworzenia mechanizmów prawnych  gwarantujących respektowanie seksualnych praw.

Na podstawie Deklaracji Praw Seksualnych IPPF przygotowała:

 

PRZEWODNIK PRAW SEKSUALNYCH IPPF
dla dzieci i młodzieży

 

przew dzieci

 

Dokument domaga się "likwidacji kontroli rodziców lub współmałżonka oraz likwidacji praw uniemożliwiających młodym ludziom poszukiwanie seksualnych i reprodukcyjnych usług zdrowotnych".
Oświadcza, że "wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw [...]
W związku z tym, wszyscy młodzi ludzie powinni mieć możliwość wykonywania i realizacji ich praw na równi z dorosłymi, w tym praw seksualnych. [...] bariery należy usunąć tak, aby każdy, zwłaszcza marginalizowane grupy, mogły korzystać ze wszystkich praw człowieka".
W "ewolucyjnych zdolnościach" dzieci do przyjemności seksualnej, uznaje zdolność "wszystkich młodych ludzi, do podejmowania decyzji o [ich] seksualności i decyzje te powinny być respektowane".

 

 

Prawa seksualne IPPF


Prawa seksualne WHO

Kategoria: