Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

środa, 05 wrzesień 2018 18:01

Chrońmy nasze dziecko - pamiętajmy o złożeniu oświadczenia!

Napisała

Drodzy Rodzice,

rozpoczął się nowy rok szkolny i czas spotkań z nauczycielami i wychowawcami naszych dzieci. Niestety, placówka szkolna nie zawsze jest dla naszego dziecka miejscem bezpiecznym.

Zaniepokojeni rodzice jak również nauczyciele zgłaszają do nas nieprzerwanie swoje obawy dotyczące edukacji seksualnej prosząc o wsparcie i interwencję. Raport Instytutu Ordo Iuris z lutego 2018 roku z akcji „Chrońmy dzieci” (https://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/ChD_wyd_2.pdf) informuje o ponad pięciuset zgłoszeniach w przeciągu kilku miesięcy od czujnych rodziców w szkołach w całej Polsce, którzy zauważyli nadużycia. Akcja Instytutu trwa nadal i nowe zgłoszenia dopływają przez cały czas (http://www.chronmydzieci.info/). Organizacje, których działania, podejmowane pod przykrywką proklamowania pozytywnych wartości, a w rzeczywistości godzą w prawa rodziców i dobro dzieci i młodzieży, to między innymi: Fundacja „Autonomia”, Przystanek Różnorodność, Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”, Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”, Fabryka Równości, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Nowoczesnej Edukacji „SPUNK”, Fundacja Wolontariat Równości i inne.

Pomimo naszych wielokrotnych interwencji w MEN, aktualny rząd nie podjął żadnych skutecznych rozwiązań, mogących zabezpieczyć dzieci przed deprawacją prowadzoną pod pozorem edukacji seksualnej. Całą odpowiedzialność za kontrolowanie zajęć odbywających się w szkołach przerzucił na rodziców. Tymczasem zgoda na uczestniczenie dziecka w każdych proponowanych przez placówkę szkolną zajęciach jest domniemana. Pamiętajmy, że jeśli nie chcemy narazić dziecka na niepożądane dla niego treści należy na początku roku złożyć do wychowawcy oświadczenie o braku naszej zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach, których tematem może być:

- edukacja seksualna,

- profilaktyka ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych drogą płciową (np. HIV i AIDS),

- równość, tolerancja, różnorodność,

- przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu,

- przeciwdziałanie przemocy

- i wiele innych zajęć, wobec których należy zachować ostrożność, np. warsztaty „Stereotypy kontra dobre wzorce” itp.

 

Wzór takiego oświadczenia można pobrać na naszej stronie internetowej stop-seksualizacji.pl, dołączamy też proponowaną treść poniżej.

 

Zachęcamy każdego rodzica do zaangażowania się

w szkolne sprawy swoich dzieci.

 

Niezwykle istotne jest, aby świadomi zagrożeń rodzice:

- wchodzili do Rad Rodziców i zaangażowali się w opiniowanie szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych, jak również każdorazowo domagali się dostępu do pełnego zakresu treści i materiałów dydaktycznych, proponowanych dzieciom na dodatkowych zajęciach.

- przeprowadzili rozmowę z wychowawcą i dyrektorem, aby nie dopuścić do wpuszczania na teren szkoły zewnętrznych organizacji propagujących treści kontrowersyjne i ideologiczne

- w przypadku łamania praw rodziców i deprawowania dzieci przy braku reakcji ze strony nauczycieli i dyrektora, zgłaszali doznaną krzywdę do kuratora oświaty nadzorującego placówkę wzór pisma (prosimy o przesłanie nam takiego zgłoszenia do wiadomości na adres info_stop-seksualizacji.pl)

 

Jako rodzice mamy prawo wychowywać dzieci

w zgodzie z własnymi przekonaniami.

 

W stosunku do szkoły rodzice mają prawo:

- oczekiwać od nauczycieli wspierania w oczach dziecka autorytetu rodziców,

- oczekiwać wychowywania dzieci w poszanowaniu wartości pełnej rodziny złożonej z mamy taty i dzieci,

- oczekiwać wychowania dzieci w poszanowaniu wartości małżeństwa jako trwałego związku kobiety i mężczyzny,

- do otrzymania z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o planowanym programie nauczania,

- do uzyskania od nauczyciela i dyrekcji wyczerpujących informacji na temat treści nauczania na zajęciach programowych i dodatkowych,

- do odmowy udziału dzieci w zajęciach nieobowiązkowych,

- do wolności od jakiejkolwiek ideologicznej indoktrynacji swoich dzieci w szkole,

- do wolności od podważania w szkole prawd, na których oparta została konstytucja RP: o naturalnej rodzinie, o trwałej tożsamości płciowej kobiety i mężczyzny, o trwałości małżeństwa, o władzy rodzicielskiej do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości,

- do podjęcia w każdej chwili decyzji o przeniesieniu dziecka do innej placówki szkolnej lub rozpoczęciu nauczania domowego.

 

 

Drodzy rodzice,

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, (działające w ramach Inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci) rozpoczęło gromadzenie materiałów dowodowych, które mogą zostać wykorzystane podczas prowadzenia procesów sądowych w przypadkach łamania prawa. Dowodami mogą być nagrane komórką filmiki i zrobione zdjęcia, udostępnione dzieciom materiały, wypowiedzi świadków (najlepiej nagrane zaraz po zajęciach), w tym osób prowadzących zajęcia, dzieci, nauczycieli, rodziców, opinia psychologa po kontakcie dziecka z niepożądanymi treściami itp.

Prosimy gorąco o pomoc i ewentualny kontakt w tej sprawie na adres mailowy info(@)stop-seksualizacji.pl, tel. 690 297 773)


 

POLSKIE AKTY PRAWNE ŁAMANE W SZKOŁACH PRZEZ ORGANIZACJE PROPAGUJĄCE

EDUKACJE SEKSUALNĄ TYPU B, PROMUJĄCE HOMOSEKSUALIZM I TEORIE GENDER-QUEER

   

1. Konstytucja RP

art. 48 o prawie rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami

art. 53 o prawie rodziców do wychowania moralnego i religijnego

art. 72 zasada ochrony dzieci przed demoralizacją

2. Kodeks Karny

art. 200 § 3
art. 200b


3. Kodeks Wykroczeń

art. 141

4. Ustawa oświatowa

preambuła

art.84
art. 86

5.  Podstawa Programowa przedmiotu szkolnego wychowanie do życia w rodzinie
6.  Programy profilaktyczno-wychowawcze szkół

 

 

 

 

 

wesprzyj nas

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Nazwa placówki (szkoła/przedszkole/inne):               .…………………dn.……………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica(ów) / prawnego opiekuna(ów)

 


OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że uczestnictwo mojego dziecka ..….…………………………………………,  (imię i nazwisko dziecka)

 

ur. ……..…..……………………….  (data urodzenia dziecka)

 

w zajęciach/warsztatach/spotkaniach/pogadankach, których program w całości lub częściowo nawiązuje do poniżej wymienionych zagadnień:

- edukacja seksualna,

- profilaktyka ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych drogą płciową (np. HIV i AIDS),

- równość, tolerancja, różnorodność,

- przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu,
- przeciwdziałanie przemocy,

wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu szczegółowego programu warsztatów /planu zajęć/ konspektu spotkania.

 

 

 

………………….….………………………...

Podpis czytelny rodzica(ów)/prawnego opiekuna(ów)

 

 

 

……………….….………………………...

Podpis czytelny przedstawiciela Placówki