Rada ministrów

Jeszcze uważacie, że jak nie oni to kto?
Dlatego, że mieli bronić chrześcijaństkich wartości i łożą na katolicką telewizję?
Nasz kraj w ruinie, ale myślicie, że chociaż moralność jest w cenie?


Oto polityka antydyskryminacyjna przyjęta przez Radę Ministrów na lata 2022-2030 – Krajowy Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania

A tam:
– Przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: … orientację seksualną.
– Współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania (sic)
– Wspieranie grup narażonych na dyskryminację na rynku pracy ze względu na … orientację seksualną.
– Rozwijanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym, kształtowanie postaw prospołecznych, altruistycznych, poszanowania godności wszystkich osób i ich różnorodności!
– Realizacja kampanii społecznych, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie tolerancji.
– Przeciwdziałanie i poprawa efektywnego ścigania przestępstw z nienawiści!

https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ministrow-przyjela-uchwale-w-sprawie-ustanowienia-krajowego-programu-dzialan-na-rzecz-rownego-traktowania-na-lata-2022-2030-przedlozona-przez-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania

Autor