W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie w dniu 4 lipca 2022 roku zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele blisko 40 organizacji z całej Polski, a także eksperci w obszarach polityki rodzinnej i demograficznej oraz edukacji i wychowania.
Zgromadzeni ocenili działania państwa dotyczące wsparcia rodziny i demografii.
Uczestnicy Forum zadeklarowali wypracowanie programu przeciwdziałania zjawiskom takim jak niski wskaźnik zawieranych małżeństw i urodzeń czy problemy psychiczne wśród młodzieży.

Forum miało na celu podzielenie się osiągnięciami i doświadczeniami z ostatnich dwóch lat oraz wstępne, warsztatowe zaplanowanie działań i projektów na najbliższy rok. Głównymi organizatorami spotkania były Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk i Instytut Ona i On. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, Centrum Życia i Rodziny, Fundacji Mamy i Taty i Rodzice 100 oraz nowe organizacje, powstałe w przeciągu ostatnich dwóch lat, takie jak Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności” czy Stowarzyszenie Polska jest Jedna.


W ocenie zebranych, polityka rodzinna i demograficzna wymaga głębokiej aktywizacji, podniesienia jej rangi i jasnego przeciwstawienia się antyrodzinnym nurtom i modom. Formułowane przez lata oczekiwania organizacji prorodzinnych w tym zakresie dotychczas nie spotkały się z realizacją. Kolejne komitety, rady i gremia rządowe nie zakończyły swoich prac konstruktywnym programem wdrażanym przez rząd. Jednocześnie, przyjęcie 24 maja przez Radę Ministrów kontrowersyjnej uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030, może mieć negatywny wpływ na rodzinę i środowisko szkolne. Szkodliwe skutki wywołać może również uwzględnienie postulatów „gender mainstreaming” w obszarach kultury w Krajowym Planie Odbudowy.
Pomimo kolejnych programów socjalnych, w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Chociaż władze zapewniają ekonomiczne wsparcie dla młodych, zawieranych jest mniej małżeństw i rośnie liczba rozwodów. Również mimo deklarowanej troski rządu o zdrowie obywateli, dochodzi do coraz liczniejszych tragedii wśród dzieci i młodzieży (z samobójstwami włącznie), spotęgowanych przez zdalne nauczanie. Zadaniem Forum Organizacji Samorządowych w najbliższym roku będzie wypracowanie programu przeciwdziałania tym tendencjom, opartego na przeprowadzonych badaniach, doświadczeniach krajowych i zagranicznych.


Zebrani wyrazili jednoznaczne oczekiwanie, by instytucje publiczne realizowały jako swoje priorytetowe zadanie upowszechnienie kultury rodzinnej w Polsce, opartej zgodnie z konstytucyjną tożsamością Rzeczypospolitej na wdzięczności za chrześcijańskie dziedzictwo narodowe, na ochronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, na ochronie rodzicielstwa, macierzyństwa i ojcostwa oraz na pierwszeństwie wychowawczym rodziców w procesie edukacji.


Kolejne Forum Organizacji Prorodzinnych zapowiedziane zostało na wrzesień.

Lista organizacji uczestniczących w Forum Organizacji Prorodzinnych, poza wymienionymi powyżej:
Porozumienie na rzecz Rodziny, Solidarni 2010, Spotkania Mam, Obywatelska Inicjatywa Rodzin, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, Fundacja Rodzice 100, Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko, Miesięcznik Wychowawca, Stowarzyszenie Katechetów Natan, Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. JPII, Stowarzyszenie na rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia, Fundacja Vide et Crede, Fundacja Młodzież na Rozdrożu.