30 sierpnia 2023 roku organizacje prorodzinne zrzeszone w ROS skierowały postulaty przeznaczone dla Ministerstwa Edukacji do realizacji w roku szkolnym 2023/2024.


Ukierunkowanie oświaty na zdobywanie wiedzy oraz na rozwój intelektu uczniów, a nie na wsparcie świadczone przez pedagogów i psychologów – powinno być istotą edukacji w Polsce i szkolnych sukcesów młodego pokolenia. Wychowanie uczniów do odpowiedzialności i przestrzeganie obowiązków w szkole – to filar edukacji i wychowania osadzony w polskiej tradycji i kulturze. Prawa nadmiernie eksponowane w ostatnich latach przeradzają się w anarchię, gdy braknie narzędzi do egzekwowania obowiązków.

Dostrzegamy poważne problemy wynikające ze szkodliwego włączenia edukacyjnego. Skutkuje ono obniżeniem poziomu bezpieczeństwa w szkołach, obniżeniem poziomu kształcenia wszystkich uczniów oraz wtórnymi problemami uczniów niepełnosprawnych [szczególnie dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie]. Inkluzja prowadzi do marginalizacji, a nawet do stopniowej likwidacji szkolnictwa specjalnego, a w rezultacie – grozi demontażem całego systemu oświaty. Zwracamy uwagę, że obciążanie nauczycieli przedmiotowych kolejnymi obowiązkami – w tym z zakresu wsparcia uczniów ze SPE, z orzeczeniami i bez nich – zmniejsza skuteczność procesu dydaktycznego i dzieje się z wielką szkodą dla wszystkich uczniów. Pospieszne i wciąż prowadzone masowe szkolenia włączające np. z oceny funkcjonalnej i dostosowań czynią spustoszenie w zakresie wymagań i realizacji podstawy programowej.

Przedmiotem troski MEiN powinno być faktyczne wspieranie i integracja uczniów z dysfunkcjami w sposób adekwatny do ich problemów i możliwości, a nie uleganie iluzji inkluzji, bezkrytycznie implementowanej z UE i ONZ za środki np. z Funduszu Spójności i fundusze UNICEF.

Poniżej cała treść listu: